KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO, w następujący sposób: pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty pisząc na adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz w celu wykonania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, której jest Pani/Pan stroną, dalej zwanej „Umową” – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Pani/Pana procesu kształcenia, w tym dokumentowania przebiegu studiów, wykonywania przez Administratora obowiązków sprawozdawczych, archiwalnych, statystycznych, rachunkowych, księgowych, realizowanych m. in. w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o statystyce publicznej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO;
  3. w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w celu ochrony przez takimi roszczeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie wykraczającym poza przypadki opisane powyżej, będzie wymagało wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o wyrażenie takiej zgody zwrócimy się do Pani/Pana każdorazowo, wskazując odrębnie każdy cel, w jakim będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu kształcenia, w tym realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w celu ochrony przed takimi roszczeniami a do celów archiwalnych przez okres 50 lat. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na postawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody Administrator będzie je przechowywać do czasu odwołania przez Panią/Pana wyżej wymienionej zgody na ich przetwarzanie.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie Pani/Pana zgody będzie możliwie poprzez przekazanie przez Panią/Pana stosownego oświadczenia za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl lub w innej formie wskazanej przez Administratora, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/niepoinformowany nie później niż w momencie wyrażenia takiej zgody.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Więcej informacji na temat możliwości i sposobu realizacji Pani/Pana praw, opisanych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt. 2 powyżej.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, do jakich są one zbierane przez Administratora. Niepodanie przez Panią/Pana danych powoduje brak możliwości celów do jakich są one zbierane, a wskazanych powyżej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być te podmioty, którym Administrator ma obowiązek ich udostępniania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących (np. organy publiczne), a także podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora usługami, które są niezbędne do należytej realizacji procesu kształcenia, w tym wykonania Umowy (w tym operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze, audytorskie, prawne, księgowe, pocztowe).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się