ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2021/2022

OD KWIETNIA ROZPOCZYNAMY NABÓR NA EDYCJĘ 2021/2022 – ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021

STUDIA W TRYBIE ZDALNYM

Kandydaci na Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami” muszą mieć ukończone studia wyższe (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wymaganych opłat.

W celu zgłoszenia na studia:

  1. Prosimy przesłać informację, iż zamierzają Państwo złożyć dokumenty na studia podyplomowe na adres: spsrodowisko@sggw.edu.pl.
  2. Następnie należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście dokumenty wymienione poniżej na adres: 

Wydział Ekonomiczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Bud. 7, pok. 3*  
Studia Podyplomowe Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami – rekrutacja

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje:

  • podanie – ankieta osobowa (Pobierz),
  • klauzulę RODO (Pobierz)
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię bądź notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Cudzoziemcy będą rekrutowani zgodnie z zasadami obowiązującymi na SGGW.

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych. Studia rozpoczynają się w marcu 2021 roku.

Studia odbywać się będą w formie zdalnej. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie będzie przeszkodą, planujemy zorganizowanie jednego bądź dwóch stacjonarnych zjazdów warsztatowych w drugim semestrze.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4200 zł przy płatności jednorazowej lub 4400 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych

po 2200 zł – o możliwości dokonywania opłat poinformujemy w późniejszym terminie.

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany przesłać na adres mailowy studiów (spsrodowisko@sggw.edu.pl)
potwierdzenie dokonanej opłaty.

 

Dane konta bankowego 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Oddział w Warszawie

(dane zostaną zamieszczone w późniejszym terminie)

z dopiskiem

(dane zostaną zamieszczone w późniejszym terminie)

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie w tytule wpłaty odpowiednio: „I rata” lub „II rata”. Jeżeli opłata jest dokonywana w całości nie umieszczamy informacji o ratach.

 

 

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury

* Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: spsrodowisko@sggw.edu.pl, lub osobiście budynek nr 3, pokój 108) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

** Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. Podanie o wystawienie faktury do pobrania (Pobierz).

Szukasz materiałów pomocniczych do przedmiotów?

Zobacz, co udostępniają Twoi wykładowcy. Zaloguj się i pobierz pliki.

Zaloguj się